Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatkezelési tájékoztató

 

 

 Dokumentum azonosító:                                  AKD-TÁJ-2020-019-KAKT-3.0;
Hatályba helyezve:                                2020.08.28;
Dokumentum Verzió:                             3.0;
Adatbiztonsági Besorolás:                    PUBLIKUS (PBB).
Kiadó:
Prém Péterné Ügyvezető
Akadimpex Kft.
BEVEZETÉS

 

az AKADIMPEX Kft. (1123 Budapest, Győri út 20.), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
 
az AKADIMPEX Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.akadimpex.hu címen az    „Adatvédelmi Tájékoztató” menüpont alatt a láblécben.
 
az AKADIMPEX Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, a nyomon követhetőség és a változás követhetőségének    biztosítása mellett.
 
az AKADIMPEX Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. az AKADIMPEX Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
 
   az AKADIMPEX Kft. az alábbiakban ismerteti KÜLSŐ felekre vonatkozó adatkezelési gyakorlatát:

 

1.1 A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGI SZABÁLYOZÓI KÖRNYEZETE
 
Az AKADIMPEX Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.
 
Felhívjuk az AKADIMPEX Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 
Az AKADIMPEX Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2019. évi XXXIV. Törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról (GDPR-SALÁTATÖRVÉNY);
 • A 2018. évi XXXVIII. évi tv. alapján módosított, és 2018.08.25-től hatályos információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • A 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • A 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • A 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • A 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • A 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • A 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • A 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
 • A 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.).

 

1.2 Alapfogalmak
 
Az alapfogalmak a hatályos infotv. és a https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html alapján kerültek feltüntetésre.
 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;
 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 
Adatvédelmi incidens: (GDPR 4. Cikk. (12)) és az Infotv. 3. §-a alapján az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 
Felhasználó: Bármely érintett, aki az AKADIMPEX Kft. által biztosított informatikai rendszer szolgáltatásait használja;
 
Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

 

2. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS
 • Az AKADIMPEX Kft. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljá
 • Az AKADIMPEX Kft. a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  • változatlansága igazolható (adatintegritás);
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.Az AKADIMPEX Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 •  Az AKADIMPEX Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 • Az AKADIMPEX Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 • az AKADIMPEX Kft. az adatkezelés során megőrzi
  • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 • Az AKADIMPEX Kft. és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
 • Az AKADIMPEX Kft. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
 • Az esetleges adatvédelmi incidenst az AKADIMPEX Kft. késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
 • Az AKADIMPEX Kft. a GDPR 34 Cikk (1) és (2) alapján indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet, az adatkezelő az adatvédelmi incidensről, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, továbbá az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti
  • az adatvédelmi incidens jellegét;
  • az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
  • az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
  • az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket is.
 • A Felhasználó által megadott adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az AKADIMPEX Kft. nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja, de biztosítja a módosítás lehetőségét az érintett számára az általa megadott személyes adatok vonatkozásában.
 • Valamennyi adatkezelésre irányadó, hogy Társaságunk akár a saját maga, akár a Felhasználó által törölt adatokat a törlést követően nem kezeli, azokat adatbázisából eltávolítja.
3 AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

 

Név:                                                                   AKADIMPEX Kft.;
Székhely:                                                            1123 Budapest, Győri út 20.;
Cégjegyzékszám:                                                01-09-072127;
A bejegyzőbíróság megnevezése:                        Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;
Adószám:                                                           10450901-2-43;
Telefonszám:                                                      +36 1 458-3800;
E-mail:                                                                ax@akadimpex.hu.
4 JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.
 
4.1 Tájékoztatáshoz való jog:
 
13. és 14. cikkely szerint az érintett kérelmére az AKADIMPEX Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
 
Ezért az adatkezelő az AKADIMPEX Kft. ezen tájékoztató elkészítésével, az adatkezelési folyamatok kialakításával, szabályozásával és fenntartásával biztosítja az érintettek számára a megfelelő időben, megfelelő módon, az előírásoknak megfelelő tájékoztatást.
 
4.2 Az érintett hozzáféréséhez való jog:
 
15. cikkely szerint az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.
 • Az AKADIMPEX Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.
 • Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
 • Az érintett kérelmére az információkat az AKADIMPEX Kft. elektronikus formában szolgáltatja.
 • A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 3. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.
 • Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.
4.3 Helyesbítés joga:
 
16. cikkely szerint az érintett kérésére, figyelembe véve az adatkezelés célját, az AKADIMPEX Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
 
4.4 Törléshez való jog:
 
17. cikkely szerint az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az AKADIMPEX Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
4.4.1 Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése okán;
 • közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból közérdek alapján;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges adatkezelés esetén.
4.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog:
 
18. cikkely szerint az érintett kérésére az AKADIMPEX Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 
Az AKADIMPEX Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
 
4.6 Adathordozáshoz való jog:
20. cikkely szerint az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 
4.7 Tiltakozás joga:
 
21. cikkely szerint az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
 
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból az AKADIMPEX Kft. nem kezeli.
 
4.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:
 
22. cikkely szerint az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 
4.9 Visszavonás joga:
 
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 
4.10 Eljárási szabályok:
 
A 12. cikkely (3) bekezdése szerint az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az AKADIMPEX Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.
 
4.11 Kártérítés és sérelemdíj:
 
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
 
4.12 Panasz az adatvédelmi tisztviselőnél (Data Protection Officer - DPO)
 
Az AKADIMPEX Kft. a 679/2016 EU GDPR 37. Cikkben megfogalmazottak, és a hatástanulmány elvégzése alapján nem kötelezett Adatvédelmi Tisztviselő kinevezésére. Mivel az AKADIMPEX Kft. elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelmében, ezért az adatkezelésével kapcsolatban kérdésével, problémájával, kinevezett munkatársunk foglalkozik, és ilyen esetekben kérjük, forduljon bizalommal adatvédelmi felelősünkhöz:
Cégnév:                                              AKADIMPEX Kft.;
Telefonszám:                                       +36 1 458-3800;
e-mail cím:                                          ax@akadimpex.hu.
 
4.13 Bírósághoz fordulás joga:
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével, összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.
4.14 Adatvédelmi hatósági eljárás:
 
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

5 A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK TÉTELES FELSOROLÁSA

 

5.1 A www.akadimpex.hu ADATKEZELÉSEI
 
5.1.1 A www.akadimpex.hu szerver naplózása
 
Az AKADIMPEX Kft. (1123 Budapest, Győri út 20.) az adatkezelő.
 
www.akadimpex.hu weblap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.
 
Külső adatkezelők naplózással kapcsolatos adatkezelése:
 
A portál HTML kódja az AKADIMPEX Kft. -től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső adatkezelő szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások adatkezelői az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) gyűjti a „sütik” résznél megadott paraméterek szerint.
 
Az adatkezelés célja: a kiszolgálószerver üzemszerű működésének biztosítása, a rendszertevékenységek igazolhatósága
 
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók testre szabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].
 
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám (melyet süti segítségével tárolnak a felhasználó számítógépén), a meglátogatott oldal címe, a látogatás dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének és böngészőjének adatai, képernyőjének felbontása, nyelvi beállítások, a felhasználó számítógépének IP címéből képzett azonosítószám.
 
Az adatkezelés időtartama: 30 nap.
 
Közös adatkezelő(k): Nincs.
 
Adatfeldolgozó(k):
 
Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladat
Akadimpex Kft
1123 Budapest, Győri út 20.
A naplóelemzések technikai lebonyolítása
Magyar Hosting Kft. 
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Online tárhely biztosítása
5.1.2 A www.akadimpex.hu honlap saját „Süti” (Cookie) kezelése
 
Az AKADIMPEX Kft. (1123 Budapest, Győri út 20.) az adatkezelő.
 
Az adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő adatkezelőnek lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
 
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitika.
 
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók testre szabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].
 
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint a www.akadimpex.hu oldalon végzett tevékenységek.
 
Az adatkezelés időtartama: 16 hónap.
 
Adatfeldolgozók:
Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladat
Akadimpex Kft
1123 Budapest, Győri út 20.
A weboldal fejlesztője
Magyar Hosting Kft. 
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Online tárhely biztosítása

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.
 
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.
 
A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A sütik alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A sütik segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett sütit, az azt küldő adatkezelő összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a sütik a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.
 
5.1.3 A www.akadimpex.hu honlap adatkezelése a kapcsolatfelvétel aloldalon
 
Az AKADIMPEX Kft. (1123 Budapest, Győri út 20.) az adatkezelő.
 
Az adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználótól a kapcsolatfelvétel megkönnyítéséért az ügyfeleink (érintett) számára egy könnyen kezelhető és biztonságos felületet biztosít a kapcsolatfelvétel és a további információk átadása és az esetleges kérdések megválaszolása érdekében.
 
Az adatkezelő az adatokat kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából kéri el, azokat harmadik félnek át nem adja, további marketing célokra nem használja.
 
Az adatkezelés célja: a érintettel a kapcsolat felvétele, telefonon és elektronikus levelezésen keresztül. Az adatkezelés jogalapja: beleegyezésen alapuló adatkezelés a [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja] alapján. A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, cégnév.
 
Az adatkezelés időtartama: az érintett által megadott adatokat visszavonásig, de legkésőbb egy évig tároljuk.
 
Adatfeldolgozók:
 
Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladat
Akadimpex Kft
1123 Budapest, Győri út 20.
A weboldal fejlesztője
Microsoft Office 365 
Microsoft Magyarország Kft., 1031 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.)
Levelezés szolgáltatás biztosítása, és az elektronikus levelek, dokumentumok tárolása
A megőrzési idő hosszát az adatkezelő azon jogos érdeke definiálta, hogy a visszahívásokat és az ezzel kapcsolatos költségeket egy esetleges hatósági vizsgálat esetén igazolni tudjuk.
 
A megőrzési idő hosszát az adatkezelő és az adatfeldolgozó azon jogos érdeke definiálta, hogy a beszélgetéseket, és az ezzel kapcsolatos költségeket egy esetleges hatósági vizsgálat esetén igazolni tudjuk.
 
Amennyiben a felhasználó (látogató, érintett) az adatfeldolgozóval szerződést köt, úgy az adatkezelés a következőképpen módosul:
 
Új adatkezelő: az AKADIMPEX Kft.;
 
Az adatkezelés célja: Az üzleti tevékenység működtetése a szerződött partnerek írásos megegyezése alapján.
 
Az adatkezelés jogalapja: szerződésen és jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés a [GDPR 6. cikk (1) bek. b) és c) pontjai] alapján.
 
A kezelt adatok köre: vezeték és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, cégnév; adószám, cégjegyzékszám, számlázási cím, szállítási cím, kapcsolattartó, átadó és átvevő személyének azonosításához szükséges adatok, egyéb a feladat elvégzéséhez szükséges technikai adatok (pl. kapucsengő száma).
 
Az adatkezelés időtartama: az érintett által megadott adatokat nyolc évig tároljuk a számviteli törvénynek megfelelően.
 
5.1.4 Az AKADIMPEX Kft. webáruházának (https://www.otthonmeres.hu) adatkezelései
 1. Webáruház Regisztráció
Az www.otthonmeres.hu webáruház regisztráció során Ön megadhatja személyes adatait, ezzel saját fiókot hozhat létre. A személyes adatok megadása nem kötelező, amennyiben Ön nem bocsátja rendelkezésünkre a személyes adatait, az semmilyen következménnyel nem jár Önre nézve. A regisztráció a későbbi vásárlásokat megkönnyíti, és lehetővé teszi, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel. Fiókját bármikor törölheti. A regisztrációs rendszer a ShopRenter.hu Kft. Által üzemeltetett regisztrációs modul alkalmazásával lett kialakítva. (https://www.shoprenter.hu/egyeb/adatvedelmi-nyilatkozat/ )
 
Az adatkezelés célja: Érintettek (ügyfelek) nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás az ügyfelekkel, rendszerüzenet küldése (amely nem minősül hirdetésnek, kizárólag tájékoztató jellegű információt tartalmaz)
 
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]
 
A kezelt adatok köre: ügyfélazonosító, IP cím, e-mail cím, felhasználó vezeték- és keresztneve.
 
Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig, de legkésőbb az utolsó bejelentkezéstől számított öt év elteltével.
 
Adatfeldolgozók:
 
Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladat
Akadimpex Kft
1123 Budapest, Győri út 20.
A weboldal belső fejlesztője
ShopRenter Kft. 
4028 Debrecen, Kassai út 129.
webáruház keretrendszer biztosítása
Webonic Kft.
8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11.
domain név szolgáltatás
2. Webáruház vásárlás
 
Ahhoz, hogy létrejöhessen velünk egy szerződés és azt teljesíthessünk, szükséges, hogy Ön megadja személyes adatait. Az Ön személyes adatai nélkül nem tudjuk feldolgozni rendelését és nem jöhet létre Önnel szerződés.
 
Az adatkezelés célja: A webáruházában történő vásárlás lebonyolítása, a megrendelések teljesítése, kiszállítása, számla kiállítása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése
 
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, Eker. tv. 13/A. §-a] és jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Számv. tv. 169. § (2) bekezdés]
 
A kezelt adatok köre: ügyfélazonosító, IP cím, e-mail cím, felhasználó vezeték- és keresztneve, szállítási cím, telefonszám, második telefonszám (a biztosabb elérhetőség érdekében választható), vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke)
 
Az adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnésétől számított 5 év, a számviteli bizonylatok tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.
2. Adattovábbítások:
 
Bankkártyás fizetés választása esetén, ennek teljesítése érdekében –a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján - a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja továbbításra kerül.
UniCredit Bank Hungary Zrt. felé (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
 
A kiszállítás teljesítése érdekében –a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján -a név, ügyfélazonosító és szállítási cím továbbításra kerül a futárszolgálat felé:
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.)
 
Adatfeldolgozók:
 
Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladat
Akadimpex Kft
1123 Budapest, Győri út 20.
A weboldal belső fejlesztője, személyes átvétel biztosítója a saját üzletben.
ShopRenter Kft. 
4028 Debrecen, Kassai út 129.
webáruház keretrendszer biztosítása, vásárlási naplóesemények tárolása
5.2 KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ADATKEZELŐVEL
 
5.2.1 Az AKADIMPEX Kft. ügyféllevelezése
 
Az AKADIMPEX Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 10 év elteltével töröl.
 
Ezen felül minden, az általunk kiküldött elektronikus levelünkben a következő tájékoztató olvasható:
„az AKADIMPEX Kft. a 2016/679 EU-GDPR, és a módosított 2011. évi CXII. törvény (infotv.) vonatkozó rendelkezései alapján elkészített adatkezelési tájékoztatójának (www.akadimpex.hu honlapon az „Adatvédelem” menüpont alatt)
 
5.2.1. pontjában meghatározottak szerint kezeli elektronikus levelezésében az érintett személyes adatokat.”
 
A személyes adatok kezelője: Az AKADIMPEX Kft.;
 
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és az üzleti folyamathoz tartozó kommunikáció biztosítása elektronikus levelezés útján.
 
Az adatkezelés jogalapja: a szolgáltatás igénybevételével beleegyezésen alapuló, és a bizonyíthatóság érdekében az adatkezelő jogos érdekének biztosítása érdekében történő adatkezelés.
 
A kezelt személyes adatok típusa: a küldő neve, telefonszáma, e-mail címe, a dátum értékek és más időpont adatok, valamint az üzenetben megadott egyéb személyes adatok és információk.
 
Az adatkezelés időtartama: 10 év.
 
Adatfeldolgozók:
 
Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladat
Akadimpex Kft
1123 Budapest, Győri út 20.
Az     elektronikus    levelező    rendszert igénybe vevő adatkezelő
Microsoft Office 365 
Microsoft Magyarország Kft., 1031 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.)
Levelezés szolgáltatás biztosítása, és az elektronikus levelek és dokumentumok tárolása
5.2.2 Jelentkezés álláshirdetésekre
 
Az AKADIMPEX Kft., mint munkáltató, önállóan nem hirdet állást, a feladatok elvégzésére munkaerő közvetítők szolgáltatásai veszi igénybe, akik az adatkezelők, és az AKADIMPEX Kft., mint együttes adatkezelő kezeli a munkaerő közvetítő vállalkozások által küldött személyes adatokat.
 
Ettől függetlenül az AKADIMPEX Kft. elkötelezett a személyes adatok törvényszerű kezeléséért, így tájékoztatja az érintetteket, hogy a kiválasztási folyamat során, és azt követően egy évig munkaerő- kiválasztási célból tovább kezeli az érintettek személyes adataidat, kivéve, ha az adatkezelő az érintett kérésére mást rendel el.
 
Az AKADIMPEX Kft. a hozzá beérkezett önéletrajzokat és/vagy álláspályázatok jelentkezési dokumentumait tárolja, feldolgozza.
 
Az AKADIMPEX Kft. mint munkáltató adatfeldolgozó az érintetteket az alábbiakban tájékoztatunk:
 
Az adatkezelés célja: az AKADIMPEX Kft. -nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett az adatkezelőnél tett önkéntes hozzájárulása;
 
A kezelt személyes adatok típusa: név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, idő, valamint a feltöltött vagy elküldött fényképek, kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok.
 
Az adatok törlésének határideje: az adatkezelőnél a pályázat benyújtásától számított maximum egy év.
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud jelentkezni az AKADIMPEX Kft. által közzétett állásajánlatokra.
5.3 VAGYONVÉDELEM
 
5.3.1 Elektronikus megfigyelőrendszer
 
Az AKADIMPEX Kft. által üzemeltetett telephelyén és bolt helységében zártláncú elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre a bejárati és külső épületrészeken, az AKADIMPEX Kft. telephelyének belső útvonalára, és a kapubejáróra.
 
A személyes adatok kezelője: Az AKADIMPEX Kft.
 
Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a telephely területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.
 
Az adatkezelés jogalapja: vendégek / vásárlók esetében az érintett hozzájárulása az bolt területére való belépéssel, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §-a, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis az AKADIMPEX Kft.-nek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.
 
A kezelt személyes adatok típusa: az telephely és a bolt területére belépő, valamint a belső útvonalakat használó személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.
 
Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában harminc (30) nap [SzVMt. 31. §) pont].
A felvételek felhasználása:
 
A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: Az AKADIMPEX Kft. és a CRITERION Biztonsági Szolgáltatások Zrt. jogosultsággal rendelkező munkavállalói;
 
A kamerák felvételének megtekintésére jogosult: Az AKADIMPEX Kft. és a CRITERION Biztonsági Szolgáltatások Zrt. jogosultsággal rendelkező munkavállalói;
 
A kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosult: Az AKADIMPEX Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói. Az AKADIMPEX Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.
Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy tájékoztatást kérhet az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését, illetve, ha a felvételen más személy is szerepel, betekintést nyerhet a felvételbe. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen
Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti;
 
Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé;
 
Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek;
 
Az adattovábbítások jogalapja: a Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a) pontja és a 171. § (2) bekezdése, valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése;
 
Közös adatkezelő(k): Nincs;
 
Adatfeldolgozó(k):
 
Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladat
Akadimpex Kft
2049 Diósd, Balatoni út 21/E
elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer karbantartása, a felvételek kiírása
Urgyán Antal EV. 
NA
Kamerarendszer        karbantartása,         éves felülvizsgálata.
CRITERION                   Biztonsági Szolgáltatások Zrt.
2013 Pomáz, Kond utca 14.
Az elektronikus megfigyelő rendszerek 7/24 es éjszakai ügyeletének biztosítása, biztonsági levélszűrő rendszer üzemeltetése.
5.4 EGYÉB ADATKEZELÉSEK
 
5.4.1 JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉS ÉS TOVÁBBÍTÁS
 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
az AKADIMPEX Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 
5.4.2 JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉS ÉS TOVÁBBÍTÁS
 
Az AKADIMPEX Kft., mint szerződő partner az Európai Unió 29-es munkacsoportjának (EU központi adatvédelmi hatóság) wp249_hu (Munkahelyi adatkezelések) állásfoglalása, és a NAIH/2018/2570/2/V tájékoztatása alapján a szerződött partnerei és saját munkavállalóinak adatait kezeli, és/vagy adja át harmadik félnek.
 
Ezt azon okból teszi, hogy az AKADIMPEX Kft., és szerződött partnerei elsődleges célját, az üzleti folyamatok sikeres működtetését biztosítsa, az emberi kapcsolatok fenntartásához és az üzleti kapcsolattartók beazonosításához szükséges személyes adatok átadásával.
 
Ezen tevékenysége a munkáltatónak kizárólag a feladatai teljesítésére irányulhat, így a személyes adatok átadása is csak a kapcsolattartás és az üzleti folyamat biztosítása érdekében történhet. Az ilyen módon szerzett és/vagy átadott személyes adatokat az AKADIMPEX Kft., és szerződött partnere más célra nem használja fel.
 
A személyes adatok kezelője: Az AKADIMPEX Kft.;
 
Az adatkezelés célja: Az AKADIMPEX Kft. üzleti folyamatainak működtetése, a partnerek szerződés szerinti és minőségi kiszolgálása.
 
Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdekének biztosítása (GDPR 6. Cikk 1 (f)).
 
A kezelt személyes adatok típusa:
 • a munkavállaló neve;
 • a munkavállaló vállalati e-mail címe;
 • a munkavállaló munkahelyi telefonszáma;
 • a munkavállaló személyi igazolvány száma, egyéb speciális egyedi azonosítója, ha erre az azonosításhoz szükség van.
Az adatkezelés időtartama: a feladat elvégzéséig, és/vagy az üzleti folyamat működtetése alatt végig.
 
Adatfeldolgozó: a szerződő felek munkavállalói.
 
További adatkezelők: Az AKADIMPEX Kft. és szerződött partnerei együttes adatkezelők!
 
5.4.3 az AKADIMPEX Kft. INCIDENSKEZELÉSE
 
GDPR (85) pont és az I. FEJEZET 33. cikkely szerint az AKADIMPEX Kft., mint adatkezelő az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
Az AKADIMPEX Kft., mint adatkezelő független informatikai és adatbiztonsági auditot hajtott végre az informatikai rendszereire és személyes adatkezelési folyamataira és a következő biztonsági eseményeket tekinti adatvédelmi incidensnek:
 • Az 5. pontokban megadott rendszerekben kezelt személyes adatok vonatkozásában a 4. Cikk. (12) szerinti esemény(ek) bekövetkeztekor (bizalmasságának elvesztése bármilyen okból, és módon);
 • www.akadimpex.hu weboldalon kezelt és /vagy gyűjtött személyes adatok vonatkozásában a 4. Cikk. (12) szerinti esemény(ek) bekövetkeztekor (bizalmasságának elvesztése bármilyen okból).
5.5 AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
 
Az Akadimpex Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az érintett a következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes érintettek beleegyezésének kikérésére nincs szükség.
6 DOKUMENTUMADATOK
 
Jelen dokumentum az AKADIMPEX Kft. KÜLSŐ adatkezelésének saját nyilvántartásba vett és kiadott dokumentuma.
 
Verziószám:
Dokumentumfelelős
3.0
Prém Péterné
-
Ügyvezető;
Készíttte:
Kiads dátuma:
Váraljai Csaba Gábor
2020.08.28
Adatvédelmi tisztviselő;
 
Dokumentum azonosító:             AKD-TÁJ-2020-019-KAKT-3.0
7 VERZIÓKÖVETÉS
 
Vezió
Dátum
Módosítás rövid leírása
Módosította
1.0
2018.07.24.
Az Első Változat
Váraljai Csaba Gábor
EU-GDPR DPO
1.1
2018.08.14.
2018. évi XXXVIII tv. beemelése, 1.2 alapfogalmak pontosítása, Kiegészítés az 5.3 ponttal, hibajavítások.
Váraljai Csaba Gábor
EU-GDPR DPO
2.0
2019.10.01.
Második változat
Váraljai Csaba Gábor
EU-GDPR DPO
3.0
2020.08.28.
Jogi normakövetés, webáruház adatkezelése 
Váraljai Csaba Gábor
EU-GDPR DPO